Hjem

Norske kontaktpunkt, myndigheter og nettsteder

Norsk GMO regelverk og internasjonale avtaler

Norske beslutninger om utsetting av GMO

Bistandsarbeid innen kapasitetsbygging

Norske eksperter på biosikkerhet

Lenker

Velkommen til den norske nettsiden for informasjonsutveksling under Cartagenaprotokollen

Cartagenaprotokollen under Konvensjonen om biologisk mangfold har som formål å bidra til å sikre et passende beskyttelsesnivå når det gjelder overføring, håndtering og bruk av levende genmodifiserte organismer som kan ha skadelige effekter på miljø og helse.

Les mer ...
 
Aktuelt

---

Mars 2011

Følg med på online diskusjonsforum om sosioøkonomiske effekter av GMO

Cartagena protokollen åpner for at land kan inkludere sosioøkonomiske vurderinger i sine nasjonale beslutninger om bruk av GMO. Mange parter i protokollen har etterlyst veiledning på dette området og besluttet derfor på partsmøtet i Nagoya at det skulle settes i gang en prosess på dette i løpet av 2011. Først steg i prosessen har nå blitt innledet og består av et online diskusjonsforum. Detakerne i forumet har blitt nasjonalt nominert, men det er åpent for alle å følge diskusjonene på nettforumet. Diskusjonene er ledet av sekretariatet i Montreal, Canada, og de åpnet forumet med å legge ut de to første av totalt seks tema rundt GMO og sosioøkonomiske vurderinger. For å kunne følge forumet går du inn her .

---

Februar 2011

Ny avtale om ansvar og erstatning ved skader som skyldes GMO

Et av de klart viktigste resultatene fra det femte partsmøtet under Cartagenaprotokollen var at partslandene kom til enighet om en ny internasjonal avtale om regler for ansvar og erstatning dersom det oppstår skade på biodiversitet og helse som følge av bruk av GMO. Den nye avtalen har fått navnet "Nagoya - Kuala Lumpur Tilleggsprotokollen". Fulltekstversjonen av tilleggsprotokollen finner du her .

---

Februar 2011

Endelig rapport fra det femte partsmøtet i Cartagenaprotokollen

Resultatene fra det femte partsmøtet som fant sted 11.-15. oktober 2010 i Nagoya, Japan finner du i den endelige rapporten fra møtet, se her .

---

Oktober 2010

Partslandene møtes i Nagoya for det femte partsmøtet i Cartagenaprotokollen

Årets partsmøte finner sted 11.-15. oktober i Nagoya, Japan. Av viktige tema på møtet er arbeidet med å bli enige om internasjonale regler for ansvar og erstatning ved skade som oppstår på grunn av GMO, arbeid med veiledning for risikovurdering og -håndtering av GMO og ny strategisk plan for protokollen. For å lese mer om partsmøtet på protokollens sentrale nettsider klikk her .

---

Januar 2009

Femte utgave av Cartagenaprotokollens nyhetsbrev - fokus på kapasitetsbygging

Siste utgave av nyhetsbrevet Biosafety Protocol News fokuserer på ulike prosjekter innen kapasitetsbygging på biosikkerhet og GMO. Hvilke erfaringer har man gjort seg og hvilken lærdom kan trekkes fra de ulike initiativene? Dette er noe av det nyhetsbrevet tar opp. For å lese det elektroniske nyhetsbrevet klikk her .

---

Oktober 2008

NB! Utsatt frist for nominasjon av eksperter innen biosikkerhet til det nettbaserte forumet om risikovurdering og -håndtering av levende genmodifiserte organismer

Viser til nyhetsoppslaget i september vedrørende nominasjon av eksperter innen Biosikkerhet til et online forum som arrangeres av sekretariatet for Cartagenaprotokollen. Sekretariatet har nå opplyst oss om at de forlenger fristen for nominasjon noe som medfører at den nasjonale fristen blir forlenget til onsdag 29. oktober. For mer informasjon om det nettbaserte forumet se her . Ved spørsmål kontakt Nina Vik ved Direktoratet for naturforvaltning (nina.vik@dirnat.no).

---

September 2008

5-års jubileum for Cartagenaprotokollen

Den 11. september 2008 er det 5 år siden FNs Cartagena-protokoll trådte i kraft. Les mer om dette i en pressemelding på Miljøverndepartementets nettsider.

---

September 2008

Nominasjon av eksperter innen biosikkerhet til et nettbasert forum om risikovurdering og -håndtering av levende genmodifiserte organismer

Ved det fjerde partsmøtet under Cartagenaprotokollen den 12.-16. mai 2008 ble det besluttet å opprette en ad hoc ekspertgruppe, som skal vurdere ulike aspekter ved risikovurdering og -håndtering av GMO. For å sikre ivaretakelse av regionale aspekter og for å gi ad hoc gruppens arbeid et så bredt kunnskapsgrunnlag som mulig, besluttet partsmøtet også å opprette et større nettbasert forum for eksperter innen biosikkerhet. Ekspertene nomineres av de enkelte partslandene. Se beslutning BS-IV/11 for mer informasjon om både de nettbaserte møtene og mandatet til ad hoc ekspertgruppen.

Norge har også mulighet til å nominere eksperter til det nettbaserte forumet, og oppfordrer nasjonale eksperter med relevant kompetanse innen biosikkerhet om å melde sin interesse. For å kunne bli nominert må du fylle ut skjemaet som står listet som annex III under beslutning BS-IV/4 på s 53-62 i følgende dokument og sende det per e-post til nina.vik@dirnat.no eller som brev til Direktoratet for naturforvaltning, v/Nina Vik, 7485 Trondheim innen tirsdag 7. oktober 2008

Ved ytterligere spørsmål ta kontakt med Nina Vik på tlf 73 58 06 36 eller per e-post (nina.vik@dirnat.no)

Se også Notifikasjon fra Cartagenaprotokollens sekretariat angående det nettbaserte forumet

---

Juli 2008

Rapport fra det 4. partsmøtet under Cartagenaprotokollen

Nå er rapporten fra det fjerde partsmøtet under Cartagenaprotokollen (COP-MOP 4) publisert på det sentrale nettstedet til protokollen. Lenke direkte til rapporten finner du her . Partsmøtet fant sted i Bonn 12.-16. mai 2008, og rapporten inneholder blant annet alle beslutningene fra møtet. Ytterligere informasjon om møteaktivitetene kan du finne her i nyhetsbulletengen "Earth Negotiations Bulletin" som utgis på engelsk.

---

Mars 2008

4. partsmøte under Cartagenaprotokollen(COP-MOP 4) avholdes 12. til 16. mai 2008 i Tyskland

Møtedokumentene og annen informasjon legges fortløpende ut på nettsiden som er opprettet for møtet.

---

6. februar 2008

Kurs i biosikkerhet

Det er nå mulig å melde seg på kurset Holistic Foundations for Assessment and Regulation of Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms som arrangeres i Tromsø 28. juli – 08. august 2008 av Norsk institutt for genøkologi.

For mer informasjon se GenØks hjemmeside

----

25. januar 2008

Nyhetsbrev Cartagenaprotokollen

Tredje utgave av Biosafety Protocol News er nå tilgjengelig. Nyhetsbrevet inneholder bl.a. artikler om ulike lands erfaringer med implementering av dokumentasjons/identifikasjons kravene som følger av Cartagenaprotokollens § 18.2.

Les nyhetsbrevet her

---

23. oktober 2007

Rapport fra Norsk-Canadisk workshop om risikovurdering av nye typer GMO

Rapporten fra den Norsk-Canadiske workshopen (se melding under datert 28. juni) er nå ferdigstilt:

Rapport fra Norsk-Canadisk workshop om risikovurdering av nye typer GMO

---

1. september 2007

Norsk senter for biosikkerhet utgir bok

GenØks forskningssjef Terje Traavik og Lim Li Ching fra Third World Network er redaktører for boka

Biosafety First - Holistic Approaches to Risk and Uncertainty in Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms

Les mer

---

30. juni 2007

Nyhetsbrev Cartagenaprotokollen

Andre utgave av Biosafety Protocol News ble publisert 26. juni. Les nyhetsbrevet her

---

28. juni 2007

Norsk-Canadisk workshop om risikovurdering av "nye" typer GMO i Montreal 4.-6. juni 2007

Norge arrangerte 4.-6. juni 2007 en workshop sammen med Canada om risikovurdering av nye typer genmodifiserte organismer (GMO) som fisk, trær, planter som produserer medisinske proteiner og virus. Workshopen var en oppfølging av et ekspertgruppemøte og siste partsmøte under Cartagena-protokollen om GMO, som konkluderte med at det kan være behov for retningslinjer for risikovurdering av disse nye typene GMO. Workshopen anbefalte at man tar utgangspunkt i de generelle prinsippene og metodene i Protokollen også når man risikovurderer de nye typene GMO, men at det utvikles ytterligere retningslinjer for risikovurdering av genmodifisert fisk og virus og fremskaffes ytterligere informasjon om flere av de elementer som må inngå i risikovurderingen av alle de fire nye typene GMO og utvikles metoder og protokoller for å fremskaffe slik informasjon. Det var enighet om at feltforsøk kan være nyttig for å fremskaffe informasjon, men også innebære risiko. Derfor ble det anbefalt å vurdere alternative metoder for å fremskaffe informasjon og hindre spredning av GMO og de nye genene under feltforsøk når det er hensiktsmessig. Det ble bekreftet at all risikovurdering av GMO må skje fra sak til sak, fordi konsekvensene avhenger av de innsatte egenskapene, organismen som modifiseres og miljøet den settes ut i. Viktigheten av å gjøre alle retningslinjer, metoder, grunnleggende informasjon og risikovurdering tilgjengelig via Biosafety Clearing House ble understreket. Rapporten fra Workshopen, herunder anbefalingene, vil bli lagt frem som et informasjonsdokument for neste partsmøte under Protokollen i mai 2008, som skal diskutere risikovurdering og risikohåndtering

---

20. februar 2007

Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/NL/2005/26 vedrørende godkjenning av genmodifisert maishybrid linje MON 810 X NK603 til dyrking.

Maishybriden har to nye egenskaper tilført gjennom gentransformasjon av de to foreldrelinjene NK603 og MON 810. Foreldrelinjen NK603 har fått innsatt to kopier av genet cp4 epsps fra bakterien Agrobacterium sp. linje CP4, som gir plantene toleranse for ugrasmidler med virkestoff glyfosat (f. eks. Roundup). MON 810 er transformert med genet cry1Ab fra bakterien Bacillus thuringiensis, som blant annet gir maisen resistens mot skadeinsektene European cornborer (Ostrinia nubilalis) og arter av nattfly (Sesamia sp). Eventuelle kommentarer til søknaden merkes med EFSA/GMO/NL/2005/26, og må være Direktoratet for naturforvaltning i hende innen onsdag 4. april 2007. Innspill kan sendes som brev eller e-post. Et sammendrag av søknaden er tilgjengelig her

---

20. februar 2007

Offentlig høring av søknad EFSA/GMO/CZ/2005/27 vedrørende godkjenning av genmodifisert mais linje MON 88017 til bruksområdene mat, fôr og prosessering

Den genmodifiserte maislinjen MON 88017 søkes godkjent under forordning 1829/2003 til omsetning i hele EØS-området. Maislinjen har fått satt inn genet cp4epsps fra bakterien Agrobacterium sp. som gir plantene toleranse for ugrasmidler med virkestoff glyfosat (f. eks. Roundup). MON 88017 er i tillegg transformert med genet cry3Bb1 fra bakterien Bacillus thuringiensis, som gir maisen resistens mot skadeinsekter av slekten Diabrotica. Eventuelle kommentarer til søknaden merkes med EFSA/GMO/CZ/2005/27, og må være Direktoratet for naturforvaltning i hende innen onsdag 4. april 2007. Innspill kan sendes som brev eller e-post. Et sammendrag av søknaden er tilgjengelig her

---

25. oktober 2006

Nyhetsbrev om Cartagenaprotokollen

Første utgave av Biosafety Protocol News ble publisert 16. oktober. Les nyhetsbrevet her

---

31. august 2006

Særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med genmodifisert langkornet ris fra USA

Det er iverksatt særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med import av langkornet ris fra USA som kan inneholde genmodifisert ris som ikke er godkjent i Norge eller EU. Les mer på Mattilsynets sider

---

Vitenskapskomiteen under Konvensjonen om biologisk mangfold har fått i oppdrag å vurdere mulige miljømessige, kulturelle, og sosioøkonomiske effekter av genmodifiserte trær på bevaring og bærekraftig bruk av det biologiske mangfoldet i skogsområder.

Les mer ...